Eina Almenning


Eina Almenning er en bygdeallmenning med 45 bruksberettigede (eiere). Kriteriet for at en eiendom skal ha bruksrett er at den ut fra dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.
Almenningen har sin historie helt tilbake til 1905 og regnes som en av almenningene på Hadeland. Almenningen består av 16.000 dekar skog og utmark som forvaltes etter FSC- standarden, som er strengeste standard for bærekraftig og miljøvennlig skogbruk.
Almenningen driver også handelsvirksomhet innenfor trelast og byggevarer, fra eget utsalgssted i sørenden på Einafjorden. Kundene våres er både privatkunder og entreprenører. Vi har også bygget et nytt showrom hvor vi har utstilt paneler og gulv.

Byggvare/trelast

Eina Almenning har hatt en meget positiv utvikling de senere år. Vi tilbyr et brett spekter av varer og våre kunder fordeler seg på hele Østlandsområdet. Vi har også en stor kundemasse i Osloområdet og har derfor innarbeidet en god transportordning også dit.

Les mer

Skogen

Eina Almenning eier og forvalter en skogeiendom på 16000daa skog. Eiendommen ligger hovedsaklig på middels bonitet og domineres av granskog. Det drives ut ca. 3200m³ årlig.

Les mer

Du Eina, min vakreste bygd her i nord, som ligger så still rundt den speilblanke fjord, omkranset av lauvskog og åker grønn, så vakker og rik i sommeren skjønn