Skogen


Eina Almenning eier og forvalter en skogeiendom på 16000daa skog. Eiendommen ligger hovedskalig på middels bonitet og domineres av granskog. Det drives ut ca. 3200m3 årlig.

All avvirkning foregår maskinelt. Foruten tømmer, finnes det gode muligheter for jakt og fiske på eiendommen.